پس لرزه های دیروز و امروز

 

ردیف

زمان وقوع به

   وقت محلی

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

عمق

بزرگی

توضیحات

۱

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۱۰:۵۳:۲۶.۱

۳۸.۴۳ N

۴۶.۸۴ E

۱۵

۲.۵

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۱۰:۱۵:۰۶.۳

۳۸.۴۲ N

۴۶.۷۰ E

۱۹

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۹:۵۸:۱۲.۶

۳۸.۴۵ N

۴۶.۸۰ E

۱۷

۳.۵

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۹:۱۹:۰۲.۰

۳۸.۴۲ N

۴۶.۶۴ E

۱۰

۲.۶

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۸:۴۴:۱۲.۴

۳۸.۴۲ N

۴۶.۷۱ E

۱۸

۲.۶

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۶

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۸:۰۵:۱۳.۵

۳۸.۴۰ N

۴۶.۶۷ E

۱۵

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۷

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۷:۳۷:۵۱.۹

۳۸.۴۲ N

۴۶.۷۰ E

۲۰

۳.۴

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۸

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۷:۳۰:۵۴.۶

۳۸.۴۴ N

۴۶.۸۸ E

۱۲

۲.۷

اهر، آذربایجان
  شرقی

۹

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۶:۳۷:۰۸.۷

۳۸.۴۵ N

۴۶.۷۵ E

۱۹

۲.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۰

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۶:۲۶:۵۲.۵

۳۸.۴۳ N

۴۶.۸۱ E

۲۰

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۱

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۶:۱۹:۱۹.۸

۳۸.۴۲ N

۴۶.۶۹ E

۱۲

۳.۰

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۲

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۵:۳۳:۲۸.۷

۳۸.۴۵ N

۴۶.۷۷ E

۱۹

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۳

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۴:۴۳:۵۱.۸

۳۸.۴۱ N

۴۶.۷۲ E

۱۵

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۴

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۳:۲۲:۰۹.۲

۳۸.۴۲ N

۴۶.۸۵ E

۱۵

۲.۸

اهر، آذربایجان
  شرقی

۱۵

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۳:۱۶:۵۸.۴

۲۸.۳۳ N

۵۱.۷۸ E

۱۷

۳.۱

کاکی، بوشهر

۱۶

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۳:۱۳:۳۵.۰

۳۸.۴۵ N

۴۶.۸۱ E

۱۶

۲.۵

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۷

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۳:۰۷:۰۴.۴

۳۸.۴۲ N

۴۶.۶۸ E

۴

۳.۲

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۱۸

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۲:۱۲:۴۰.۱

۲۹.۹۷ N

۵۷.۷۲ E

۱۲

۲.۵

گلباف، کرمان

۱۹

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۱:۲۲:۰۲.۳

۳۸.۴۶ N

۴۶.۸۸ E

۷

۳.۴

اهر، آذربایجان
  شرقی

۲۰

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۰:۴۳:۳۰.۶

۳۸.۳۵ N

۴۶.۸۷ E

۶

۲.۵

اهر، آذربایجان
  شرقی

 

۲۱

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۰:۴۲:۴۲.۵

۳۸.۴۱ N

۴۶.۸۹ E

۱۲

۲.۸

اهر، آذربایجان
  شرقی

۲۲

۱۳۹۱-۰۵-۲۴ ۰۰:۱۳:۲۲.۰

۳۸.۴۱ N

۴۶.۶۶ E

۱۶

۳.۲

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۳

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۳:۳۹:۳۶.۲

۳۸.۴۵ N

۴۶.۷۷ E

۱۹

۲.۹

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۴

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۳:۱۰:۰۵.۱

۳۸.۴۱ N

۴۶.۶۷ E

۱۸

۳.۲

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۵

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۲:۳۸:۴۷.۸

۳۸.۴۱ N

۴۶.۸۱ E

۱۹

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۶

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۲:۰۳:۲۶.۸

۳۸.۴۲ N

۴۶.۶۸ E

۱۸

۲.۵

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۷

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۱:۳۸:۴۱.۷

۳۸.۴۳ N

۴۶.۶۸ E

۶

۲.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۸

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۰:۴۴:۴۰.۷

۳۸.۴۹ N

۴۶.۶۶ E

۱۰

۲.۶

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۲۹

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۲۰:۳۹:۳۸.۷

۳۳.۹۵ N

۵۶.۶۸ E

۱۰

۲.۸

طبس، یزد

۳۰

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۹:۳۶:۳۳.۶

۳۸.۴۲ N

۴۶.۷۰ E

۱۸

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۱

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۹:۰۲:۱۰.۵

۳۰.۱۴ N

۴۹.۶۸ E

۱۸

۲.۸

هندیجان، خوزستان

۳۲

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۸:۵۵:۱۳.۰

۳۸.۴۳ N

۴۶.۷۵ E

۱۶

۳.۰

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۳

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۸:۵۳:۴۳.۸

۳۸.۴۳ N

۴۶.۶۹ E

۱۸

۳.۱

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۴

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۷:۴۳:۱۸.۹

۳۵.۰۷ N

۵۳.۸۳ E

۱۸

۳.۱

سمنان، سمنان

۳۵

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۷:۴۲:۲۳.۵

۳۸.۴۲ N

۴۶.۸۱ E

۱۶

۳.۰

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۶

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۷:۲۳:۴۶.۵

۳۸.۴۴ N

۴۶.۷۳ E

۱۹

۳.۲

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۷

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۷:۱۵:۵۷.۹

۳۸.۴۴ N

۴۶.۷۳ E

۴

۳.۹

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۸

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۵:۴۷:۵۴.۳

۳۸.۴۳ N

۴۶.۷۹ E

۱۵

۳.۱

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۳۹

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۵:۳۸:۰۳.۲

۳۸.۴۳ N

۴۶.۸۱ E

۴

۳.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴۰

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۵:۱۵:۴۴.۵

۳۸.۴۴ N

۴۶.۵۹ E

۵

۴.۴

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

 

۴۱

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۲:۴۶:۴۹.۲

۳۸.۴۶ N

۴۶.۹۲ E

۱۰

۴.۱

اهر، آذربایجان
  شرقی

۴۲

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۲:۴۶:۰۴.۰

۲۹.۹۲ N

۵۵.۸۴ E

۱۳

۲.۶

پاریز، کرمان

۴۳

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۲:۳۹:۳۷.۳

۳۸.۳۹ N

۴۶.۷۹ E

۱۷

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴۴

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۲:۳۴:۵۴.۸

۳۸.۴۶ N

۴۶.۷۴ E

۱۱

۲.۶

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴۵

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۲:۳۰:۵۸.۳

۳۸.۴۴ N

۴۶.۷۴ E

۱۸

۳.۲

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴۶

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۱:۴۹:۳۵.۱

۲۷.۷۹ N

۵۶.۷۵ E

۸

۲.۹

فارغان، هرمزگان

۴۷

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۱:۲۸:۲۱.۸

۳۸.۴۵ N

۴۶.۶۹ E

۱۳

۳.۲

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴۸

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۱:۰۸:۲۵.۲

۳۸.۴۲ N

۴۶.۷۳ E

۱۸

۲.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۴۹

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۱:۰۷:۴۶.۸

۳۸.۴۸ N

۴۶.۷۷ E

۱۷

۲.۹

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۰

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۰:۴۴:۳۶.۰

۳۸.۴۳ N

۴۶.۸۸ E

۱۵

۲.۷

اهر، آذربایجان
  شرقی

۵۱

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۰:۲۸:۴۹.۴

۳۸.۴۳ N

۴۶.۷۷ E

۱۸

۳.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۲

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۱۰:۱۰:۱۳.۱

۳۸.۴۰ N

۴۶.۷۹ E

۴

۲.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۳

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۹:۵۲:۲۸.۷

۳۸.۳۹ N

۴۶.۶۶ E

۱۸

۲.۶

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۴

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۹:۴۵:۲۳.۴

۳۸.۴۵ N

۴۶.۷۳ E

۸

۲.۷

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۵

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۸:۵۵:۵۵.۷

۳۸.۴۴ N

۴۶.۸۱ E

۱۶

۳.۰

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۶

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۸:۴۵:۵۲.۵

۳۸.۴۱ N

۴۶.۶۶ E

۴

۳.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۷

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۸:۳۹:۱۸.۴

۳۸.۴۵ N

۴۶.۶۹ E

۵

۲.۸

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۵۸

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۸:۲۸:۲۸.۹

۳۸.۴۴ N

۴۶.۸۶ E

۵

۲.۹

اهر، آذربایجان
  شرقی

۵۹

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۷:۵۴:۰۹.۷

۳۸.۴۳ N

۴۶.۷۹ E

۱۷

۲.۶

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

۶۰

۱۳۹۱-۰۵-۲۳ ۰۷:۴۹:۴۰.۸

۳۸.۴۳ N

۴۶.۷۰ E

۱۹

۳.۰

ورزقان، آذربایجان
  شرقی

 

/ 1 نظر / 56 بازدید
امدادگر

العلماء باقون ما بقی الدهر راستی فرق بین روحانیت را در کجا میتوان جستجو کرد ؟ در موضوع زلزله شهرستان اهر این نوع تفاوت ها را می توان بررسی کرد ؟ چه کسی روحانی است ؟امام جمعه ای که جز تسلیت آنهم پس از گذشت چند روز از حادثه تنها به جملاتی بسنده میکند ؟ یا حاج آقا قیاسی ( نماینده آیت الله سیستانی در منطقه اهر ) ؟ حاج آقا قیاسی فردی هستند که علیرغم خسارات بیش از 80 درصد به منزل شخصی ٫ به علت رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله اهر حتی وقت نکرده اند تا به خانه خودشان سری بزنند و تنها مسجد را برای کمک رسانی به زلزله زدگان برگزیدند و چشم بر هم ننهادند تا بلکه بتواند گرهی از مشکلات را باز کنند؟ رساندن غذای گرم در سطح بالا برای آسیب دیدگان ؛بازدید از مناطق زلزله زده به همراه نماینده آیت الله سیستانی از منطقه و کمک مالی برای خانواده های بی سرپرست و بی خانمان و نیازمند از کارهای حاج آقا قیاسی است که هیچگونه مسئولیت دولتی ندارند و تنها مسئولیت دینی است که ایشان را هدایت می کند . در بین مردم بودن را باید از ایشان آموخت نه از کسانی که دم از ولایت میزنند آنهم تنها به حرف. انحراف موضوع و عدم اطلاع رسانی درست از موضوعات حاشیه ای ت